(4)Kansas

NCAA Division I Mens Basketball Tournament, 2004, St. Louis Region

Players who chose this team:

Game Scores

(4)Kansas 77 - (13)Illinois Chicago 53
(4)Kansas 78 - (12)Pacific 63
(4)Kansas 100 - (9)UAB 74
(3)Georgia Tech 79 - (4)Kansas 71